تبلیغات
هتل آپارتمان(زائرسرای موقوفه معلمان) منطقه4تهران - اساسنامه مؤسسه فرهنگی خدماتی زائرسرا
 
هتل آپارتمان(زائرسرای موقوفه معلمان) منطقه4تهران
خدمت به فرهنگیان عزیزافتخارماست

جهت کمک به ساخت و تجهیز زائرسرای موقوفه معلمان منطقه 4 لطفا مبالغ اهدایی را به حساب بانک ملی به شماره: 106302260006 به نام مؤسسه خدماتی رفاهی زائرسرای آموزش و پرورش ویا به شماره کارت : 6037991899515567 بانک ملی به نام مؤسسه خدماتی رفاهی زائرسرای آموزش و پرورش منطقه4 واریز نمایید (قابل انتقال ازطریق دستگاههای خودپرداز و اینترنت)

زائرسرای موقوفه فرهنگیان منطقه4تهران،مشهدمقدس

بسمه تعالی

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا (ع)

اساسنامه مؤسسه فرهنگی خدماتی زائرسرای

آموزش و پرورش منطقه چها ر

بخش اول:تعاریف،اهداف و و وظایف

ماده1 : مؤسسه فرهنگی خدماتی زائر سرای آموزش و پرورش منطقه  چهار تهران در مشهد مقدس  ، جهت ارائه خدمات  فرهنگی به فرهنگیان منطقه چهار تهران تأسیس میگردد،که در  این اساسنامه به اختصار« مؤسسه » نامیده می شود.                                                                                                                                                                    ماده2 : فعالیت مؤسسه بایدبا شئون اسلامی، قوانین و مقررات عمومی کشور مطابق باشد.      

ماده3 : هدف از تشکیل مؤسسه به شرح ذیل می باشد :   

الف:پاسخ به نیاز فرهنگیان منطقه چهار تهران  

ب: تأسیس  مکانی  با  امکانات و تجهیزات  خدماتی  برای  اسکان   موقت   زائرین  اعم  از  شاغلین  وبازنشستگان واردوهای دانش آموزشی منطقه چهار تهران

ماده4:هیئت مؤسس به منظور  تهیه و تدوین و تصویب اساسنامه  و  ثبت آن تشکیل و پس از                                       برگزاری اولین جلسه مجمع عمومی وتعیین هیئت مدیره،وظایف آن خاتمه می یابداعضاء هیئت  مؤسس به نعداد  هفتاد  نفر  عبارتند  از : نمایندگان معلمان و مدیران  و  مربیان تربیتی و مشاوران وکادراداری مدارس ونمایندگان کادراداری منطقه4،مدیرمنطقه معاونین منطقه ،مسئولین حراست،ارزیابی عملکرد،حقوقی،رفاه وکارپردازی،روابط عمومی،واحدفرهنگی،مقاطع آموزشی ومعتمدین وخیرین منطقه چهار

تبصره : اساسنامه مؤسسه حداقل با دوسوم رأی مثبت اعضاء حاضر هیئت مؤسس تصویب میگردد.

ماده 5 :ارکان مؤسسه عبارتند از :     

الف) مجمع عمومی  

ب) هیئت مدیره         

ج) بازرسان                                                                                                                                                                    بخش دوم مجمع عمومی:    

ماده 6: مجمع عمومی که مطابق با این اساسنامه « هیئت امنا » نامیده میشود واعضاء آن برای دوسال بصورت افتخاری فعالیت خواهند نمود. بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم وسیاست گذاری و نظارت در امور مؤسسه است و اعضاء آن شامل اعضاء رسمی واعضاء افتخاری می باشند.     

 الف)اعضاء رسمی :               

                                                                                                                         

ترکیب اعضاء رسمی عبارتند از:    

1) مدیریت آموزش و پرورش منطقه چهار تهران                                 

2 ) معاونت برنامه ربزی وتوسعه مدیریت منطقه چهار   

3) کارشناس حقوقی منطقه                                                                                                             

4)کارشناس تعاون و رفاه منطقه 

5) مسئول امور پشتیبانی            

6) نماینده معلمان دوره های ( ابتدایی ، راهنمایی ، متوسطه و پیش دانشگاهی و فنی حرفه ای و کاردانش ) دولتی وغیر انتفاعی به ازاء تا پنجاه مدرسه در هر مقطع یک نفرنماینده   

7)  نماینده  مدیران  مدارس  دوره های  چهارگانه  فوق  به  ازاء  تا  پنجاه  مدرسه  یک  نفر                                                                                                                                                                                                                                                     

8)نماینده کادر اداری  مدارس (اعم از معاونین ، دفترداران، متصدیان  رایانه ،خدمتگزاران وسرایداران، متصدی آزمایشگاه ، کارگاه وانباردار به ازاء تا پنجاه مدرسه یک نفر

9) به هر کدام از ردیف های 6 ، 7 ودونفر بعنوان اعضاء علی البدل اضافه می گردد تا در صورت انتقال ، استعفا ، بازنشستگی ، فوت و...... به ترتیب آراء ببشتر بعنوان اعضاء هیئت امنا در جلسه شر کت نمایند. 

10) نمایندگان انجمن اولیا و مربیان مدارس با معرفی شورای مرکزی انجمن  اولیا ومربیان منطقه چهار به تعداد سه نفر برای مدت یکسال 

11) نمایندگان  بازنشستگان منطقه چهار به تعداد سه نفر با معرفی کانون بازنشستگان منطقه چهار 

12) نماینده کارکنان اداره منطقه چهار به تعداد یک نفر                                                                                                                                                                             ب) اعضاء افتخاری:                                     

اعضاء افتخاری عبارت است از: معتمدین وخیرین و کارشناسان که عندالزوم بنا به پیشنهاد هیئت مدیره واعضاء هیئت مدیره و اعضاء هیئت امنا با تصویب هیئت رئیسه هیئت امنا برای حضور در جلسه بدون حق رأی دعوت می گردند. 

تبصره : هیئت امنا در اولین جلسه از بین اعضاء  ، هیئت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس ، دو نفر نائب رئیس و دو نفر منشی جهت دعوت به تشکیل واداره جلسات وپیشنهاد آیین نامه داخلی هیئت امنا جهت تصویب ، انتخاب می نمایند.

ماده 7: جلسات هیئت امنای عادی حداقل سالی دو مرتبه پس از پایان هر نیم سال مالی جهت انجام وظیفه قانونی خود تشکیل می گردد. در موارد ضروری در هر موقع از سال می توان جلسه هیئت امنا را به صورت فوق العاده تشکیل داد. 

تبصره1 : جلسات هیئت امنا با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت می یابد. 

تبصره 2 : نحوه تشکیل جلسات هیئت امنا مطابق آیین نامه با هیئت امنا خواهد بود.                

ماده 8 : وظایف واختیارات هیئت امنا عادی به شرح زیر است : 

1) انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان     

2)رسیدگی واتخاذ تصمیم درباره ترازنامه وحساب سود و زیان وسایر گزارشهای هیئت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان

3) تعیین خط مشی و برنامه مؤسسه وتصویب بودجه جاری وسرمایه گذاری و اعتبارات و وام های درخواستی وسایر عملیات مالی به پیشنهاد هیئت مدیره . 

4) اتخاذ تصمیم نسبت به چگونگی راه های اخذ سرمایه در حدود قوانین ومقررات

5) اخذ تصمیم نسبت به چگونگی هزینه از محل سود ومازاد درآمد مؤسسه 

6)تصویب مقررات وآیین نامه داخلی مؤسسه                               

7) وظایفی که قوانین ومقررات بر عهده سایر مجامع عمومی قرار می دهد.                                                     

8) تعیین راههای اطلاع رسانی به اعضاء مؤسسه 

9) اتخاذ تصمیم در مورد عضویت مؤسسه در شرکتها ، اتحادیه ها واتاقهای تعاون ومیزان سهام ویا حق عضویت سالانه پرداختی بر اساس موازین و مقررات مربوطه  

10) انتخاب وتأیید کارشناسان در موارد خاص (حسابرسی ، حقوقی ، فنی و.... ) وتعیین میزان حق الزحمه آن ها. 

ماده 9: جلسه فوق العاده هیئت امنا بمنظور تغییر موارد در اساسنامه و تصمیم گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیئت مدیره  وانحلال یا ادغام مؤسسه تشکیل می گردد. 

تبصره 1: جلسه فوق العاده هیئت امنا بنا به تقاضای کتبی حداقل یک پنجم اعضاء هیئت امنا ویا اکثریت مطلق اعضای هیئت مدیره ویا بازرس یا بازرسان با حضور حداقل سه چهارم اعضاء هیئت امنا تشکیل می گردد ودر صورتیکه بار اول با سه چهارم اعضاء تشکیل نشود ، بار دوم ظرف مدت پانزده  روز با نصف بعلاوه یک رسمیت خواهد شد و در نوبت سوم ظرف مدت حداکثر یک هفته با حداقل یک سوم اعضاء هیئت امنا ، رسمیت خواهد یافت و در خصوص انحلال یا ادغام مؤسسه حضور دو سوم اعضاء هیئت امنا الزامی است. 

تبصره 2: در صورتیکه هیئت مدیره ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به تشکیل جلسه فوق العاده هیئت امنا اقدام ننماید. هیئت امنا رأسا نسبت به تشکیل جلسه اقدام می نماید. 

تبصره3: در صورتیکه جلسه هیئت امنا رأی به انحلال مؤسسه دهد باید سه نفر را جهت معرفی به اداره ثبت شرکتها وتصفیه امور مؤسسه انتخاب نماید. 

بخش سوم هیئت مدیره:

ماده 10 :اداره امور مؤسسه طبق اساسنامه برعهده هیئت مدیره ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل می باشدکه از بین اعضاء (فرهنگیان منطقه چهار شاغل وبازنشسته ) برای مدت دوسال وبا رأی مخفی انتخاب میگردند.اخذ رأی برای انتخاب اعضاءاصلی در یک نوبت به عمل می آید . حائزین اکثریت بعد از اعضاء اصلی به ترتیب اعضاء علی البدل شناخته می شوند و انتخاب مجددهریک از اعضاء اصلی وعلی البدل هیئت مدیره حداکثر برای دونوبت متوالی بلا مانع است .         

تبصره 1 : افرادی که موفق به کسب دو سوم آراء کل اعضاء شوند از مقررات ممنوعیت بیش از دو نوبت مندرج در ماده مستثنی خواهند بود. 

تبصره 2: انتخاب اعضاء اصلی و علی  البدل  هیئت  مدیره  با  دوسوم  آراء  اعضاء جلسه  هیئت  امنا میباشد.     

تبصره 3 : هیئت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان  رئیس هیئت مدیره یک نفر را به عنوان نائب رئیس ویک نفر را به عنوان منشی انتخاب می کند. 

تبصره4: در صورت استعفا ، فوت ، ممنوعیت قانونی ویا غیبت غیر موجه مکرر اعضاء هیئت مدیره (به نحوی که در آیین نامه نعیین می شود) یکی از اعضاء علی البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیئت مدیره شرکت می نماید .      

تبصره 5 :اعضاء عیئت مدیره می توانند با تصویب هیئت امنا پاداش دریافت نمایند .حداقل وحداکثر پاداش هیئت مدیره و موارد استثناء به موجب تصمیمات متخذه هیئت امنا خواهد بود .

ماده11  : وظایف واختیارات هیئت مدیره به شرح زیر می باشد:                        

1)  دعوت به تشکیل جلسه هیئت امنا (عادی فوق العاده)                                                                 

2) اجرای اساسنامه وتصمیمات هیئت امنا وسایر مقررات مربوطه                                                                    

3) حفظ وحراست از اموال منقول وغیر منقول مؤسسه

4) نصب و عزل وقبول استعفای مدیر عامل ونظارت بر عملکرد وی وپیشنهاد میزان حقوق مدیر عامل به هیئت امنا 

تبصره :   مدیر عامل الزاما از بین فرهنگیان منطقه چهار (شاغل یا بازنشسته) می باشد.                                      

5) دریافت استعفای هریک از اعضاء هیئت مدیره وارائه به هیئت امنا جهت اتخاذ تصمیم                 

6) نظارت بر مخارج جاری مؤسسه ورسیدگی به حسابها وارائه به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی وتراز نامه مؤسسه به هیئت امنا. 

7) تهیه وتنظیم طرح ها وبرنامه ها وبودجه وسایر پیشنهادات وارائه آن به هیئت امنا جهت اتخاذ تصمیم .        

8) انتخاب نماینده از اعضاء هیئت مدیره برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها ویا اتحادیه هایی که مؤسسه در آن مشارکت یا عضویت دارد .   

9) تهیه وتنظیم آیین نامه داخلی مؤسسه و ارائه آن به هیئت امنا جهت تصویب  

10) تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه ها و مراجع قانونی وسایر سازمان ها با حق توکیل غیر . 

11) تعیین ومعرفی صاحبان امضای مجاز ( دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق مدیر عامل) برای قراردادها و اسناد تعهدآور مؤسسه 

تبصره : هیئت مدیره وظایف خودرا به صورت جمعی انجام میدهد و هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره حق ندارد از اختیارات هیئت ، منفردا استفتده کند . مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیئت مدیره داشته باشد.    

ماده 12 : اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل وبازرس واجد شرایط زیر می باشد:    

1) تابعیت جمهوری اسلامی ایرانی       

2) ایمان و اعتقاد به اسلام      

3) دارا بودن مقبولیت وتوانایی های لازم        

4) عدم ممنوعیت قانونی وحجر   

5) عدم عضویت در گروه های محارب وعدم ارتکاب جرائم برضد امنیت ملی وجعل اسناد                   

6) عدم سابقه  محکومیت ارتشاء ، اختلاس ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، تصرف غیر قانونی ، در اموال دولتی ، اعتیاد و ور شکستگی به تقصیر                                                                  

 

ماده13:هیئت مدیره مکلف است بلا فاصله بعد از انتخاب جهت مدیریت عملیات مؤسسه و اجرای تصمیمیات هیئت امنا وهیئت مدیره فرد واجد شرایطی را از بین اعضاء فرهنگیان منطقه چهار (شاغل یا باز نشسته) برای مدت دو سال به عنوان مدیر عامل انتخاب نماید. اختیارات و حقوق و مزایای مدیر عامل طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب هیئت امنا خواهد رسید .

بخش چهارم بازرسان :

ماده14:هیئت امنا تعداد سه نفر از بین فرهنگیان منطقه چهار ( شاغل و بازنشسته) را برای مدت یکسال مالی به عنوان بازرس انتخاب می کنند . انتخاب مجدد آنان  برای دوره های بعد بلامانع است  تبصره 1: در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی یا استعفای بازرس یا بازرسان هیئت مدیره مکلف است ظرف مدت 10 روز  جلسه فوق العاده هیئت امنا را تشکیل داده تا در خصوص آن اتخاذ تصمیم نماید.    

تبصره2 : حق الزحمه بازرس یا بازرسان با تصویب هیئت امنا تعیین می گردد.           

                                                

ماده 15: وظایف بازرس یا بازرسان مؤسسه به شرح زیر می باشد            

1) نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور مؤسسه با اساسنامه ، آیین نامه و دستور العمل های مربوطه.                          

2) رسیدگی وبررسی حساب ها ، دفاتر ، اسناد ، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد سود وزیان ، بودجه پبشنهادی ، وگزارشاتی که هیئت مدیره به هیئت امنا ارائه می دهد.                      

3)رسیدگی به شکایات اعضا وارائه گزارش به هیئت امنا و مراجع ذیربط   

4) تذکر شفاهی یا کتبی به هیئت مدیره یا مدیر عامل جهت رفع نواقص یا تخلفات مشاهده شده           

5) نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارش های حسابرسی وارائه گزارش نتیجه رسیدگی به هیئت امنا ومراجع ذیربط        

تبصره 1 : انتخاب حسابرس به پیشنهاد بازرسان و تأیید هیئت امنا خواهد بود.

تبصره 2:در صورتی که هریک از بازرس یا بازرسان تشخیص دهند که هیئت مدیره یا مدیر عامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده است و به تذکرات آنان ترتیب اثر نمی دهند ، مکلف  هستنند از هیئت رئیسه هیئت امنا تقاضای برگزاری جلسه فوق العاده هیئت امنا جهت رسیدگی به گزارش خود بنماید.                       

6) نظارت مستمر بر معاملات و عملیات های انجام شده مؤسسه وکنترل اسناد ومدارک مربوط به آن               

تبصره : بازرس یا بازرسان می توانند در جلسات هیئت مدیره بدون حق رأی شرکت نمایند. 

ماده 16 : کلیه اسناد ومدارک اعم از مالی وغیر مالی در هر زمان بدون قید وشرط بوسیله هیئت مدیره ومدیر عامل جهت بررسی در دسترس بازرس یا بازرسان قرار می گیرد .

{این اساسنامه در چهاربخش وشانزده ماده وبیست تبصره در مورخ 14/11/1383 به تصویب کمیته تنظیم اساسنامه رسید.

 این اساسنامه در چهاربخش  شانزده ماده وبیست تبصره در مورخه 11/12/1383 در شش صفحه به تصویب اعضاء هیئت  مؤسس رسید.

مؤسسه فرهنگی خدماتی زائرسرای آموزش وپرورش منطقه چهار تهران  درمورخه 8/3/1385 تحت شماره19744 در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری به ثبت رسید   }                           

 

     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             


آمار بازدید
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
اللهم صل علی محمد وآل محمد
دعای فرج
ابزار تلگرام